Устойчиво развитие чрез енергийна ефективност и иновации

Нашата първа инициатива в отговор на актуални теми и проблеми бе разработването, а в последствие и реализацията на проект BG161PO003-1.1.05-0181-С0001 „Устойчиво развитие чрез енергийна ефективност и иновации”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

За своя обща цел проектът си поставя постигането на устойчив напредък на стартиращо иновативно предприятие чрез разработването на иновативна услуга с висок потенциал за последващо внедряване в икономиката.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Развитие на иновация и нова технология;
  2. Укрепване на иновативния потенциал на стартиращо предприятие;
  3. Създаване на възможности за широка пазарна реализация на разработената иновативна услуга и пазарно представяне на стартиращото предприятие;
  4. Развитие на благоприятна про-иновативна среда в подкрепа на бизнеса;
  5. Създаване на възможности за тясно сътрудничество между отрасъл „информационни технологии” и тези на: услугите и производството в областта на енергийната ефективност и строителството;
  6. Подпомагане работата на специалистите при удовлетворяване законовите изисквания в областта на енергийната ефективност, оптимизиране разходите и качеството на ползваните продукти и опазването на околната среда.

В резултат на изпълнението на проекта ще се постигнат редица резултати както в полза на стартиращото иновативно предприятие, така и за пазарът на които оперира, засегнатите от иновативната услуга икономически отрасли (ползватели на услугата), а също и спрямо икономиката като цяло.