Топлинен анализатор

Все по-актуална е темата за енергийната ефективност като възможност за опазване на околната среда и устойчиво развитие на обществото. Изисквания за спазване на редица нормативи (европейски и национални) в областта на енергийната ефективност се поставят както пред строителния отрасъл, така и пред обществото като цяло. Въвеждат се политики, ползващи методите за енергийна ефективност като възможност за съхраняване на околната среда, намаляване разходите на домакинствата, устойчивост в развитието на обществото като цяло и установяване на баланс в ползването и опазването на ресурсите на околната среда. Актуалността на темата е факт, както на национално, така и на европейско и световно ниво.

В отговор на това, се появи нашата идея за  създаване на специфичен софтуер – иновативна услуга, с работно наименование „Софтуерен анализатор на топлотехническото поведение на строителни материали и конструкции” (Анализатор). По своята концепция това е първия в тази сфера програмен продукт, предоставящ детайлна информация за съществуващите и предлагани в областта на енергийната ефективност строителни материали, топлоизолации, методи и практики, а също така характериситки и конкурентни предимства, както и реален ефект от ползването им.

Програмният продукт е удобен, лесен за ползване и полезен инструмент, подходящ за употреба в работата на специалисти по оптимизиране на енергийна ефективност; строителни предприемачи, които желаят да подобрят стойностите на показателя „разходи – качество” при изграждането на съвременни жилища и обществени сгради; фирми – производители на продукти за енергийна ефективност за подобряване качеството и характеристиките на техните продукти и изграждане на конкурентно предимство в този аспект.

С помощта на широката си употреба, Анализаторът ще създава условия за непрекъснато подобряване качеството на предлаганите на пазара стоки (продукти, материали и суровини), алтернативите за влагането им в производство и най-вече употребата им в крайният етап на възпроизводство. 

Софтуерното приложение ще бъде достъпно и за потребители без специализирани познания в областа, желаещи да инвестират в подобряване на енергийната ефективност на своето жилище (имот) при оптимизиране на разходите за това и максимизиране на ползите.

Анализаторът е изграден в 2 версии: специализирана и общодостъпна.

Специализираната версия предлага пълен достъп до всички специфични параметри, функции и характеристики на софтуера, като предназначението й е да спомогне работата на експертите в областта.

Общодостъпната версия предоставя възможност за ползване на ограничени функции на анализатора, необходими и достатъчни за крайния потребител при избора на даден материал пред друг.

Софтуерен анализатор на топлотехническото поведение на строителни материали и конструкции
 

Демо версия

Пълна версия