Финансираща програма

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и националния бюджет.

Общата цел на програмата е да развие динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. Водещата цел на подкрепата по програмата е да развие потенциал за конкурентно и ефективно производство и бизнес; да допринесе за увеличаването на икономически ефект и да подпомогне необходимите структурни промени за постигането на устойчив напредък. За реализацията на тези цели, програмата предлага подкрепа за развитие: на производителността на „гръбнака” на българската икономика – малките и средни предприятия; иновациите и новите технологии и за подобряване на бизнес средата.

Приоритетна ос 1 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 е насочена към подобряване на българската иновационна система чрез подкрепа за иновационната дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура. Тази ос е фокусирана върху подпомагане развитието на научно – изследователската и развойна дейност от и за предприятията, укрепване на техния иновационен потенциал и установяване на устойчива про-иновативна бизнес инфраструктура, която да укрепи връзката наука бизнес. Подобни приоритети изцяло кореспондират със стратегията за развитие на ЕС – „Европа 2020”, която цели постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж.

Основната цел на процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок потенциал като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Процедурата е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, такива създадени не по-рано от 3 години, които притежават необходимия капацитет за изпълнението на проекти, ориентирани към разработване на иновации, които да бъдат успешно внедрени и да увеличат дела на иновациите в българската икономика.