Проект BG16RFOP002-2.073-3656

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ при „ФИТИБО“ ООД се осъществява с подкрепата на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Дата: 17.07.2020

Виж повече »

Проект „Устойчиво развитие чрез енергийна ефективност и иновации“

Нашата първа инициатива в отговор на актуални теми и проблеми бе разработването, а в последствие и реализацията на проект BG161PO003-1.1.05-0181-С0001 „Устойчиво развитие чрез енергийна ефективност и иновации”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Виж повече »

Финансираща програма

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и националния бюджет.

Виж повече »

Проект BG05M9OP001-1.003 – 1187

„ФИТИБО“ ООД стартира инициатива за подобряване професионалната пригодност, ефективност и производителност на безработни и неактивни лица. Проект BG05M9OP001-1.003-1187 „Нови работни места във „Фитибо“ ООД – развитие, ефективност и устойчивост“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дата: 01.10.2016

Виж повече »